פרסום ושיווק

תקנון פעילות "תרמנו במשרד" - אתר אייס וחברת נור

אייס |  1
תחרות תרמנו במשרד (צילום אייס)
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על התחרות "תרמנו במשרד" ("התחרות" או "הפעילות"), אשר מקיימת חברת ביזפורטל בע"מ ("החברה"), מפעילת אתר אייס ("עמוד הפעילות"), בהתאם לתנאי תקנון זה ("התקנון").
1.         אופן ותנאי ההשתתפות בפעילות
1.1.      ההשתתפות בפעילות מיועדת למשתתף אשר הינו מעל גיל 18. רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך תקופת התחרות כהגדרתה בסעיף ‏2, יהא זכאי להשתתף בתחרות ("תנאי ההשתתפות" ו"משתתף", בהתאמה). עצם ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מלאה של משתתף לכל האמור בו:
1.1.1.   אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו עולה על שמונה עשרה (18) שנים במועד השתתפותו בפעילות;
1.2.      על מנת להיחשב כמשתתף בתחרות, על המשתתף לבצע את הפעולות הבאות ("פעולות ההשתתפות") במהלך תקופת התחרות (כהגדרתה להלן):
 • על המשתתפים (יחידים או משרדי פרסום או מוסדות לימוד) לשלוח עבודות מוכנות עבור העמותות (אפשר גם יותר מעמותה אחת) בהתאם ללוח הזמנים המצוין מטה.
 • את העבודות יש לשלוח למייל news@ice.co.il בליווי הפרטים הבאים:
 • שם המגיש/המשרד + שם העמותה
 • תאור קצר של העבודה
 • קרדיטים
 • פרטי התקשרות – (לרבות טלפון נייד)
 • הקבצים שנשלחים צריכים להיות בגודל של עד 9 MB.
 • יועמדו לבחירה רק עבודות שקיבלו את אישורן של העמותות שמוצגות באותן עבודות. יש לשלוח לאייס את אישורה של העמותה בכתב.
1.3.      מובהר, כי תנאי להשתתפות בתחרות זו הינו קבלת אישורו לפרסם את התוכן שהעלה לעמודי הפעילות במסגרת התחרות ("הפרסום"), וכן פרטים המצויים אצל החברה, לרבות אך לא רק: פרטיו האישיים ו/או תמונתו ו/או אישורו של כל אדם אחר אשר פרטיו ו/או דמותו מופיעים בעמודי הפעילות.
1.4.      המשתתף מתחייב כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בפרסום שפורסם באחד מעמודי הפעילות וכי אין בפרסום כאמור משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר.
1.5.      המשתתף מצהיר ומאשר כי בעצם ההשתתפות בתחרות הוא מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש שהוא, לפי שיקול דעתה בפרסום נשוא התחרות ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם הפרסום אשר הועלה על ידו לעמודי הפעילות. העלאת הפרסום לעמודי הפעילות במסגרת התחרות מהווה הסכמה מצדו של המשתתף להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בפרסום, וכי המשתתף לא יהא זכאי לכל תמורה בגין שימושה של החברה בפרסום כאמור וכי המשתתף לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום בקשר הפרסום נשוא התחרות.
1.6.      כל משתתף מתחייב בזאת שלא להעלות ו/או למסור לחברה פרסום המכיל תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מביכים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, וכן תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ו/או תכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים, ובמפרסמים באתרי החברה ("תכנים אסורים").
1.7.      החברה תהא רשאית להסיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, פרסום שהועלה במסגרת התחרות המכיל תכנים אסורים. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהוראות הדין, הזנת תכנים אסורים תחשב להפרה של התקנון, והחברה תהא רשאית לבטל את השתתפותו של משתתף שהזין תכנים אוסרים כאמור ו/או לבטל את זכייתו בפרס ו/או לדרוש את השבת הפרס, ולמשתתף הנ"ל לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
1.8.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפים יישאו באחריות המלאה בקשר להזנת תכנים אסורים ו/או להעלאת פרסומים המכילים תכנים אסורים והם מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/אבדן ו/או הוצאה שנגרמו או ייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה (לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין) בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד החברה בקשר לתכנים אסורים שהוזנו (לרבות באמצעות העלאת פרסום המכיל תכנים כאמור) על ידם או באחריותם.
1.9.      האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות חלה על המשתתף. החברה איננה אחראית ולא יהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי החברה המתקבלים בעמודי הפעילות ו/או במערכת המחשב של החברה מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בתחרות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.
1.10.    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל החברה ו/או בעמודי הפעילות באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף בתחרות.
1.11.    ידוע למשתתף והוא מסכים כי החברה תהא רשאית לפרסם את שם המשתתף ו/או המנצח, תמונתו, פרסומו, ופרטים נוספים הידועים לחברה, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה, בכל אמצעי תקשורת (לרבות ברשת האינטרנט). מובהר כי החברה תהא רשאית גם שלא לפרסם כלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו, כאמור לעיל, במידה שיוכרז כמנצח. למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם פועלה זו.
1.12.    המשתתפים מסכימים כי הפרטים שימסרו על ידם יישמרו במאגר המידע של החברה ויחולו עליהם הוראות תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) הכללים של החברה בהם ניתן לעיין במשרדי החברה ("מדיניות הפרטיות"). על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע כאמור ואינך מחויב לאשר את קבלת מסרים שיווקיים מהחברה. משתתף אשר הסכים למסירת המידע מצהיר, כי ידוע לו כי השימוש במידע יתבצע בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות, לרבות למטרות פרסום ושיווק של החברה. החברה לא תמסור את פרטי המשתתף לצדדים שלישיים, אלא בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות ואלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי אותו משתתף.
1.13.    למשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה, ו/או מי מטעמה, ו/או כל המעורב בפעילות מטעמה בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במסירת הפרטים לחברה ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית שימוש בהם.
1.14.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית לפסול את השתתפותו של משתתף בתחרות ו/או לפסול או לעכב את ניצחונו של משתתף בפרס (ככל שניצח) ו/או לדרוש את השבת הפרס (ככל שניצח), בכל עת, אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל החברה חשד בקשר לאחד או יותר מאלה: (א) המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון; (ב) המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין; (ג) המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה בערכי התחרות ההוגנת ו/או במשתתפ/ים אחר/ים ו/או כל אדם אחר ו/או בחברה. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
2.         תקופת התחרות
2.1.      התחרות תחל ביום 07/05/2018 בשעה 10:00, ותסתיים ביום 08/07/2018 בשעה 23:59 ("תקופת התחרות").
2.2.      החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות את תקופת התחרות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה.
2.3.      החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתחרות לאחר סיומה של תקופת התחרות, לרבות בקשר עם השימוש בפרס, כמפורט בסעיף ‏4 להלן.
3.         המנצח
3.1.      בתום תקופת התחרות, תמונה וועדת שיפוט, אשר תכלול 5 אנשים ("הוועדה") ותעביר לשלב הצבעת הגולשים 10 עבודות (מתוך כלל העבודות שיתקבלו. מובהר בזאת כי לוועדה יהא שיקול דעת מוחלט ובלעדי בקשר עם קביעתה בתחרות, אולם היא לא תהא רשאית להכריע על-פי הגרלה או גורל. כאמור, היא אינה נדרשת לנמק ו/או לפרט את החלטותיה ובחירתה תהא סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה מצד המשתתפים בתחרות ו/או כל אדם אחר בקשר לכך.
3.2.      עבודות המשתתפים יעלו להצבעה באתר אייס, 3 המשתתפים הראשונים אשר יקבלו את מירב ההצבעות יהיו המנצחים בתחרות ("המנצח"/"המנצחים") לפי דירוג ( מקום 1, 2, 3).
3.3.      המצביעים בשלב השני יהיו גולשי האתר והוועדה כפי שתוארה בסעיף 3.1, משקל הקולות הינו 50% לגולשי האתר ו 50% לוועדה.
3.4.      במידה ושתי עבודות או יותר יזכו במקומות 1,2,3 ההחלטה הסופית תהיה בידי השופטים.        
3.5.      הרכב הוועדה : 2 נציגי אייס, 2 נציגי נור ואיש פרסום אובייקטיבי.
3.6.      פרסום הזוכים יהיה ב 08/07/2018.
4.         מימוש הפרס
4.1.      שם המנצחים יפורסם באתר אייס, ביזפורטל ובאתרים נוספים וכן תישלח למנצח הודעת דואר אלקטרוני בה יפורטו הפרטים הרלבנטיים לניצחון ("הודעת הניצחון"), בתוך 48 שעות מסיום תקופת התחרות.
4.2.      יובהר כי הכרזה על המנצח במועד מאוחר יותר נתונה לשיקולה הבלעדי של החברה וכן כי החברה תהא רשאית לתת את הודעת הניצחון בכל דרך אחרת שיבחר לרבות שימוש בשם המנצח באמצעי המדיה הכתובה והאלקטרונית השונים.
4.3.      על המנצח בתחרות לשלוח בהודעת דואר אלקטרוני חוזרת לחברה צילום של תעודות הזהות שלו או צילום דרכון שלו ופרטי יצירת קשר עמו ("אישור המסירה"). מסירת כל הפרטים כאמור תהווה תנאי לקבלת הפרס.
4.4.      מנצח אשר לא ישלח את אישור המסירה לחברה תוך 72 שעות מיום ממועד משלוח הודעת הניצחון ייחשב כמוותר על ניצחונו, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אובדן הזכות כאמור.
4.5.      ככל שהחברה לא הצליחה לאתר את המנצח חרף מספר ניסיונות סביר, יועבר ניצחונו למשתתף אחר בתחרות העומד בקריטריונים של הוועדה ("המנצח החליף"). הוועדה רשאית לבחור, במועד בחירת המנצחים, מספר משתתפים חליפיים ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה של המנצח המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה. במקרה זה זכאותו של המנצח המקורי לפרס תהא בטלה. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים, באמצעותם ניתן לאתר את המנצח המקורי חלה על המנצח המקורי עצמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
5.         הפרס
5.1.      מדיה לשימוש הזוכים באתרי החברה ובחברת נור שילוט חוצות (ח.פ 513457614) בשווי:
 • מקום 1: שווי מדיה 80 אלף ש"ח בשלטי נור לעמותה, שווי מדיה 30 אלף ש"ח באייס למשרד הפרסום/ מוסד לימוד
 • מקום 2: שווי מדיה 15 אלף ש"ח בשלטי נור לעמותה, שווי מדיה 15 אלף ש"ח באייס למשרד הפרסום/ מוסד לימוד
 • מקום 3: שווי מדיה 5,000 ש"ח באייס למשרד הפרסום/מוסד לימוד
 
5.2.      ("הפרס"). החברה תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודת זהות או אמצעי זיהוי לאחר מסירת הודעת הניצחון לצורך מימוש הפרס למנצח.
5.3.      הפרס הינו אישי למנצח בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הניצחון בפרס כולל אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של המנצח או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של המנצח וכיו', יחולו על המנצח עצמו בלבד.
6.         קניין רוחני
6.1.      כל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר לתחרות ו/או לתכני התחרות ו/או בעמוד התחרות ו/או בתכנים הכלולים בה, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או (לפי העניין) של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
6.2.      למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור (לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה) ללא הסכמת החברה או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש.
7.         אחריות
החברה לא תהא אחראית בצורה כלשהי ולא תישא בשום אחריות לתוצאות הקמפיין נשוא הפרס. מבלי לגרוע מהאמור, למשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין הפרס.
8.         כללי
8.1.      תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים.
8.2.      החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל המעורב מטעמה בביצוע שלב משלבי התחרות, לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בתחרות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר התחרות, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת החברה ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את התחרות, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון התחרות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בתחרות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בתחרות, לא תהא כל טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו', שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו בתחרות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בתחרות ו/או עקב הפעולות שתנקוט החברה כאמור.
8.3.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי המנצח (לרבות פרטים שמסר במסגרת התחרות) ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כמנצח בתחרות כמנצח או תימסר לו בשגגה הודעת ניצחון ("המנצח השגוי"), כי אז החברה תהא רשאית לבטל ניצחונו של המנצח השגוי ואין ולא תהא לחברה כל אחריות ו/או חובה כלפי המנצח ו/או המנצח השגוי ו/או כל משתתף בתחרות ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
8.4.      המשתתף בתחרות מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות.
8.5.      כל משתתף בתחרות מצהיר בזאת כלפי החברה ו/או מי מטעמה באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין בתחרות. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או המנצח והחברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או המנצח לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או המנצח ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם התחרות ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.
8.6.      מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
8.7.      החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביה, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות.
8.8.      סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לתחרות ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
8.9.      כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
8.10.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
8.11.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
8.12.    מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.
8.13.    עובדי החברה אינם רשאים להשתתף בתחרות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת.
8.14.    לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל החברה בכתובת יד חרוצים 12, תל אביב.
8.15.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.
מעודכן ליום 22/05/2018
תגובות לכתבה(1):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 1.
  להנחיות טכניות צריך לפנות לגבי זלצמן?
  בני 12/06/2018 10:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תכל'ס מה גודל השלט שצריך להגיש?
  סגור