מדדים ומחקרים

ביג מרכזי קניות בשנה חלומית: הכניסה 1.57 מיליארד שקל

ביג מרכזי קניות מסכמת את שנת 2022 ואת הרבעון הרביעי שלה עם  רווח שיא, כאשר המשך הרחבת הפעילות והעלייה בשיעור האחזקה באפי הביאו לגידול של כ-18% בהכנסות בשנת 2022 לכ-1.57 מיליארד שקל
מערכת ice |  1
מתחם ביג (צילום יחצ ביג)
ביג מרכזי קניות מסכמת היום (שלישי) את שנת 2022 עם רווח שיא, כאשר המשך הרחבת הפעילות והעלייה בשיעור האחזקה באפי הביאו לגידול של כ-18% בהכנסות בשנת 2022 לכ-1.57 מיליארד שקל. ה-NOI ב-2022 צמח בכ-14% וחצה לראשונה את רף מיליארד שקל, ה-FFO הריאלי עלה בכ-27.5% לכ-717 מיליון שקל. הרווח הנקי בשנת 2022 עלה לשיא של כ-1.2 מיליארד שקל.
ברבעון הרביעי של 2022 ה-NOI גדל בכ-21.6% לכ-315.6 מיליון שקל. ה-FFO ברבעון צמח בכ-29.5% לכ-201.4 מיליון שקל. פדיונות מרכזי ביג בישראל (Same Centers) צמחו בשנת 2022 בכ-16% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.
 
ההכנסות ברבעון הרביעי גדלו בכ-16% לכ-432.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-372.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהמשך הרחבת הפעילות (רכישת נכסים במונטנגרו ופולין), עלייה בשיעור האחזקה באפי נכסים, עלייה ריאלית בהכנסות וכן מעלייה במדד.
ה-NOI ברבעון גדל בכ-21.6% לכ-315.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-259.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO הריאלי ברבעון עלה בכ-29.5% לכ-201.4 מיליון שקל, לעומת כ-155.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. במהלך הרבעון נרשמה עלייה של כ-282.2 מיליון שקל בשווי של נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה, לעומת עליית שווי של כ-455.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
החברה סיימה את הרבעון הרביעי לשנת 2022 עם רווח נקי של כ-430.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-579.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מחד מגידול בפעילות וב-NOI ומנגד מגידול מתון יותר בשווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה לעומת הרבעון המקביל ב-2021, וכן גידול בהוצאות מימון אינפלציוניות.  
ההכנסות בשנת 2022 גדלו בכ-17.7% לכ-1.57 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.34 מיליארד שקל בשנת 2021. עיקר הגידול בתקופה מיוחס להשפעת הקורונה שהובילה לירידה בהכנסות הקבוצה בתקופה המקבילה אשתקד, המשך הרחבת הפעילות (פתיחת ביג יהוד ובנין המשרדים NCR ורכישת נכסים בסרביה, במונטנגרו ובפולין), עליית שכ"ד ריאלי וכן העלייה במדד המחירים לצרכן. יתרת הגידול מיוחס לעליה בשיעור האחזקה בחברת הבת אפי נכסים.
ה-NOI בתקופה גדל בכ-14% לכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-969.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, מאותן סיבות המוזכרות לעיל אשר הביאו לגידול בהכנסות. ה-FFO הריאלי בתקופה עלה בכ-27.5% לכ-717 מיליון שקל, לעומת כ-562.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2021.
במהלך שנת 2022 נרשמה עלייה של כ-1.05 מיליארד שקל בשווי של נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה, לעומת כ-733.2 מיליון שקל בשנת 2021. עיקר העלייה מקורה בשערוך נכסים בישראל, שערוך נכסים בחברת הבת, אפי נכסים וכן שערוך נכסים בסרביה ומונטנגרו. 
החברה סיימה את שנת 2022 עם רווח נקי של כ-1.2 מיליארד שקל, עלייה של כ-14.9% לעומת רווח נקי של כ-1.05 מיליון שקל בשנת 2021. שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בסרביה ובמדינות הבלקן על כ-98% ובארה"ב על כ-97%.
פדיונות במרכזי ביג בישראל– בשנת 2022 נרשם גידול של כ-10% בפדיונות החברה בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הכוללת תקופת סגר בעקבות הקורונה, וכן גידול של כ-16% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 טרום תקופת הקורונה. 
פדיונות במרכזי ביג בסרביה – בשנת 2022 נרשם גידול של כ-15% בפדיונות החברה בסרביה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וגידול של כ-29% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 טרום תקופת הקורונה (כולל פדיונות של הרחבה בשטח של כ-8,000 מ"ר בנובי סאד).
סך המאזן עלה לכ-29.6 מיליארד שקל. סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח (חלקה האפקטיבי של החברה) הסתכמו לכ-23.23 מיליארד שקל. לחברה פיזור גאוגרפי רחב כאשר כ-51% מהנכסים בישראל, כ-18% ברומניה, כ-17% בסרביה, כ-3% בארה"ב וכ-11% בצ'כיה ובפולין. כמו כן החברה הגדילה את הפיזור הסקטוריאלי שלה תוך הגדלת סקטור המשרדים והחניונים לכ-27% מסך שווי הנכסים.
ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-9.41 מיליארד שקל, לעומת כ-6.64 מיליארד שקל בסוף שנת 2021. עיקר הגידול נובע מהנפקת מניות החברה במסגרת הצעת רכש לרכישת כ-19% נוספים ממניות חברת אפי נכסים, וכן מרווח נקי בתקופה.
החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה: נכון לסוף שנת 2022 לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-1.23 מיליארד שקל (ללא אפי נכסים) ומסגרת אשראי חתומה ופנויה בהיקף של 600 מיליון שקל. בנוסף, נכון למועד הדוח לחברה נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-3.57 מיליארד שקל מתוכם כ-3.08 מיליארד נכסים מניבים.
בנוסף, למועד פרסום הדוח לחברה אחזקה בכ-9 מיליון מניות סחירות שאינן משועבדות של אפי נכסים בע"מ בשווי של כ-937 מיליון שקל (נכון ל-31.12.2022). יתרות המזומנים, קווי האשראי והנכסים הפנויים אינן כוללות יתרות של אפי נכסים. יצוין כי מתחילת שנת 2021 ועד למועד הדוח, גייסה החברה הון בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל, ושיעור ה-LTV של החברה נכון ל-31.12.2022 עומד על כ-42.5%.
מימוש הפעילות בארה"ב בהתאם להחלטה האסטרטגית שקיבלה החברה: עד למועד פרסום הדוח, החברה השלימה מכירת 24 נכסים בהיקף של כ-1.3 מיליארד דולר (חלק החברה כ-697 מיליון דולר) המהווים כ-76% משווי חלק החברה בנכסים שהחזיקה בארה"ב. בכוונת החברה להפנות את המקורות הכספיים שינבעו ממימוש הפעילות בארה"ב, בין היתר, להרחבת הפעילות ביתר השווקים הגאוגרפיים בהם פועלת החברה כיום.
תחום ייצור האנרגיה: בנובמבר, 2022, התקשרה חברת הבת Big Energia Holdings  המחוזקת ב-100% ע"י החברה (כאשר בכפוף להשלמת הליך מיזוג תוחזק בשרשור בשיעור של 50% על ידי מגה אור החזקות בע"מ) בהסכם להשכרת קרקע במקדוניה המיועדת לבנייה של חווה סולארית לתקופה ארוכת טווח, לשם הקמת פרויקט סולארי בהיקף של 80 מגה וואט.
בנוסף, השלימה החברה רכישת חטיבת קרקע נוספת בצמידות לפרויקט וצופה שתוספת קרקע זו תאפשר בניה של 35 מגה וואט נוספים, בכפוף לאישור רשות התחרות המקדונית, כך שהיקף הפרויקט יגדל ל-110 מגה וואט סה"כ.
באוקטובר 2022 דיווחה החברה כי חברת הבת ההונגרית Big Energia Holdings, זכתה במכרז בינלאומי להקמת פרויקט רוח וסולאר משולב על קרקע ממשלתית במחוז פלאנק בבוסניה באמצעות חברה בוסנית המוחזקת על ידה ב-95% (לאחר שלב RBT תוחזק ב-100%). עלות הפיתוח וההקמה צפויות של כלל הפרויקט צפויה להסתכם בכ-108 מיליון אירו. 
חברת הבת ההונגרית התקשרה באמצעות חברה רומנית המוחזקת על ידה ב-100% בהסכם להשכרת קרקע לתקופה של 35 שנים עם אופציה להארכה ל-25 שנים נוספות להקמת פרויקט סולארי במחוז Rosiori – Troianul ברומניה, בהיקף של 400 אלף מ"ר והספק משוער של 40 MW מותקן הצפוי לייצר כ-58 ג'יגה וואט שעה לשנה. 
אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג, מסר: "ביג מסיימת את  שנת 2022 עם תוצאות שיא ב-NOI, ב-FFO וברווח נקי. תוצאות אלו הנם המשך ישיר למגמה בשנים האחרונות של ביצועים עדיפים של מרכזי הקניות הפתוחים בכלל, ומרכזי ביג בפרט. המשך העליה בפדיונות, לצד העובדה שמלכתחילה העומס במרכזי החברה נמוך משמעותית מהמקובל בענף, מספק לחברה נקודת פתיחה מצוינת להתמודדות עם האטה/מיתון, ככל שיגיע ומנגד יכולת להמשיך ולהעלות את שכ"ד".
"מרכזי ביג, בכל אזורי הפעילות, נהנים מביקוש גבוה ושיעורי תפוסה המתקרבים ל-100%. הביקוש העודף מתבטא בשיעורי שיווק גבוהים מאוד של המרכזים בפיתוח כבר בשלבים הראשונים של ההקמה ולעיתים אף טרם העליה על הקרקע. למעשה החברה נמצאת בשלבי בניה שונים בהיקפים שלא ידענו כמותם בעבר כאשר ביג גלילות צפוי להיפתח בסוף השנה הנוכחית, החל הביצוע של ביג פ"ת, שיהיה מרכז הקניות הגדול ביותר בישראל ובמהלך השנה אנו אף צופים להתחיל בביצוע של הפרויקט בנס ציונה שיכלול שטחי מסחר, משרדים, דיור ודיור מוגן. השלמת הפרויקטים צפויה להגדיל את התזרים התפעולי של החברה בהיקפים משמעותיים וזאת לצד היקפי הפיתוח המשמעותיים, אף הם, של חברת הבת אפי נכסים".
"לצד המודל העסקי הדפנסיבי של החברה אשר נותן מענה, בין היתר, לעליה באינפלציה היות וכל חוזי השכירות של החברה הן בארץ והן במזרח אירופה צמודים למדד, ברמה הפיננסית סיימנו את השנה עם מזומנים בקופה של 1.2 מיליארד שקל (ללא אפי נכסים)  כאשר במקביל לחברה מסגרות אשראי פנויות של כ-733 מיליון שקל בנוסף להלוואות ליווי סגורות בגין הפרויקטים בהקמה ונכסים פנויים משעבוד בהיקף של 3.5 מיליארד שקל (לא כולל מניות אפי) . הנזילות הגבוהה, המינוף הנמוך ופריסת החוב המיטבית מאפשרת לחברה, בהתאם לתכנית העבודה, שלא לגייס חוב כלל בשוק ההון במהלך 2023".
תגובות לכתבה(1):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 1.
  מפלג את העם ושואל איך הגענו לזה
  מנה 07/2023/09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מפלג את העם שורף אסמים ואחראי להרס הדמוקרטיה הפרלמנטרית
  סגור