מדדים ומחקרים

קרסו מוטורס בדוח חזק: ההכנסות צמחו ב-כ55% לכ-3.8 מיליארד שקל

קבוצת קרסו מוטורס פרסמה את תוצאותיה הכספיות, מהן עולה כי הכנסות החברה צמחו בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-55.2%. נתח השוק של הקבוצה זינק ב-4.5%, כאשר ההכנסות ממגזר הרכב ה יותר מהוכפלו לכ-2.3 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד
מערכת ice | 
איציק וייץ (צילום אסף לב, shutterstock)
קבוצת קרסו מוטורס פרסמה אמש (שלישי) את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023.  
עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2023: הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 טיפסו בכ-55.2% לכ-3.8 מיליארד שקל, לעומת כ-2.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול שנובע בעיקר מעלייה במכירות רכב חדש. כמות הרכבים החדשים שנמכרו במהלך התקופה המדווחת הסתכמה ב-17,109 רכבים. נתח השוק של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-7.8% לעומת כ-3.3% בתקופה המקבילה אשתקד. 
 
ההכנסות ממגזר הרכב בתשעת החודשים הראשונים של השנה יותר מהוכפלו לכ-2.3 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר בתקופת הדוח הסתכמו בכ-228.9 מיליון שקל, לעומת כ-256.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
ההכנסות ממגזר הליסינג הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-1.2 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר הסתכמו בכ-207.3 מיליון שקל, לעומת כ-228.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
ההכנסות ממגזר המימון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו בכ-38.2% לכ-66.3 מיליון שקל, לעומת כ-48 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר עלו בכ-38.6% לכ-65.7 מיליון שקל, לעומת 47.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
ההכנסות ממגזרי שירות ואחרים בתשעה החודשים הראשונים של השנה, צמחו בכ-7.3% לכ-269.6 מיליון שקל, לעומת כ-251.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח של שני המגזרים יחד עלה בכ-4.5% לכ-67.5 מיליון שקל לעומת כ-64.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם בכ-684 מיליון שקל (כ-17.9% מההכנסות), לעומת כ-680.7 מיליון שקל (כ-27.7% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר משינוי בתמהיל המכירות של כלי רכב חדשים ומפיחות של השקל אל מול מטבעות החוץ. כמו כן, נרשמה השנה ירידת ערך בגין רכבים חדשים.
הרווח מפעולות רגילות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-370.7 מיליון שקל, לעומת כ-415.8 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מגידול בהוצאות מכירה ושיווק, לאור השקת המותג Freesbe , וכן מפרסום למותגים החדשים  צ'רי,  Eveasy ו- Alpine.
הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-190.7 מיליון שקל, לעומת כ-301 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע מהירידה ברווח מפעולות כאמור, מגידול בהוצאות מימון, נטו בעיקר בשל עלייה בחוב הפיננסי של הקבוצה ובריבית הפריים, ממעבר להפסד בסעיף חלק החבר ברווחי חברות כלולות וכן מהשפעת שערי החליפין.
לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2023 בסכום של כ-103 מיליון שקל, כאשר יצוין כי במהלך שנת 2023 חילקה החברה דיבידנד בסך 230 מיליון שקל. סך ההון של החברה ליום 30 בספטמבר 2023 מסתכם בכ-1.87 מיליארד שקל, לעומת כ-1.81 מיליארד שקל ב-30 בספטמבר 2022. 
עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של 2023: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2023 טיפסו בכ-53.3% לכ-1.15 מיליארד שקל, לעומת כ-752.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כמות הרכבים החדשים שנמכרו במהלך הרבעון השלישי  הסתכמה ב-4,958. נתח השוק של החברה ברבעון עמד על כ-7% לעומת כ-3.8% ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות ממגזר הרכב ברבעון השלישי זינקו בכ-101% לכ-600 מיליון שקל, לעומת כ-298.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-50.8 מיליון שקל, לעומת כ-65.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
ההכנסות ממגזר הליסינג ברבעון השלישי עלו בכ-22.2% לכ-435.2 מיליון שקל, לעומת כ-356.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון עלה לכ-75.1 מיליון שקל, לעומת כ-74 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
ההכנסות ממגזר המימון ברבעון השלישי עלו בכ-32.1% לכ-22.6 מיליון שקל, לעומת כ-17.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר עלו בכ-32% לכ-22.4 מיליון שקל, לעומת 16.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
ההכנסות ממגזרי שירות ואחרים ברבעון השלישי צמחו בכ-18% לכ-95.6 מיליון שקל, לעומת כ-81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון של שני המגזרים עלה לכ-23.5 מיליון שקל לעומת כ-20.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 עלה לכ-210.3 מיליון שקל (כ-18.2% מההכנסות), לעומת כ-206.4 מיליון שקל (כ-27.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח מפעולות רגילות ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-104.6 מיליון שקל, לעומת כ-116.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מהסיבות שצוינו בהתייחס לתוצאות של תקופת תשעת החודשים הראשונים. 
הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-41.7 מיליון שקל, לעומת כ-84.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מהסיבות שצוינו בהתייחס לתוצאות של תקופת תשעת החודשים הראשונים. 
אירועים אחרונים: באוגוסט 2023 הושלמה העסקה במסגרתה השקיעה החברה 25 מיליון שקל כנגד הקצאת 50% מהזכויות בחברה בי אי-וי מוטורס, יבואנית הרכב החשמלי הוויאטנמי ויניפאסט. 
ביוני 2023 חתמה החברה על הסכם ליבוא, הפצה ושירות לכלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת XPENG, יצרנית כלי רכב סינית. תקופת ההסכם הינה למשך 3 שנים, כאשר בהתקיים תנאים שנקבעו בהסכם, יוארך ההסכם לתקופות נוספות בהסכמת הצדדים. ב-20 ביולי 2023, אישר משרד התחבורה את בקשתה של החברה לקבלת רישיון יבוא ישיר בקשר עם רכבי XPENG. נכון למועד פרסום הדוח, החברה טרם החלה לשווק את כלי הרכב בישראל.
יוני 2023 ביצעה החברה הרחבות אג"ח לסדרות ג' וד' באמצעות הנפקה לציבור של כ-536.9 ע.נ סה"כ לשתי הסדרות יחד, תמורת ההנפקה נטו הסתכמה בכ-491.1 מיליון שקל. אג"ח אלו מדורגות il.AA- עם תחזית יציבה על ידי מעלות. מאי 2023 אישר משרד התחבורה את בקשתה של החברה לקבלת רישיון יבוא ישיר בקשר עם רכבי Alpine, זאת בהמשך להסכם היבוא שחתמה החברה מול רנו אשתקד. 
במרץ 2023 אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של אגרות החוב החברה בהיקף של עד 100 מיליון שקל. התקופה שנקבעה לביצוע תכנית הרכישה כאמור היא החל מיום 3 באפריל 2023 ועד ליום 2 באפריל 2024. 
במרץ 2023 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 130 מיליון שקל לבעלי המניות של החברה, אשר שולם ביום 20 באפריל 2023. באוגוסט 2023 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 100 מיליון שקל לבעלי המניות של החברה, אשר שולם ביום 12 בספטמבר 2023. 
בינואר 2023 השיקה החברה מיתוג מחדש של כל פעילות הקבוצה תחת השם "Freesbe" בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. המותג מאחד את כלל פעילויות החברה, ובהן פעילות חברות הליסינג של החברה, מכירת המכוניות המשומשות, סוכנות הביטוח וחברת המימון, הכל תחת קורת גג אחת. בנובמבר 2022 החלה החברה בשיווק רכבי צ'רי בישראל, זאת בהמשך להסכם הפצה שנחתם בין החברה לבין Chery Automobile בחודש יוני 2022. 
איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה של החברה ובראשה ביסוס וחיזוק המודל העסקי של החברה הנשען על מספר רגליים חזקות בענף הרכב - פעילות מכירות רכבים, ליסינג, מימון, שירות ועוד, וכל זאת תחת מותג הגג החדש "פריסבי" המרכז את כלל פעילויות החברה ומעניק שירותים מגוונים וערך מוסף משמעותי ללקוחות. ביזור עסקי זה תומך ביכולתה של קרסו מוטורס להתמודד בצורה נאותה גם בתקופות מורכבות".  
"בהתאם לכך, בתחום הליסינג אנו ממשיכים לבסס את מעמדה של פסיפיק כחברת ליסינג מובילה אשר מגדילה בהתמדה את ציי הרכב שלה, בפעילות הרכב חתמנו על הסכם יבוא עם יצרנית כלי הרכב הסינית, XPENG, קיבלנו את האישור ליבוא ישיר של רכבי Alpine, וזאת במקביל להרחבת היצע הדגמים השונים המשווקים על ידי החברה, בהם דגמים בעלי טכנולוגיה היברידית, חשמלית ו-e-Power". 
"ב-7 באוקטובר פרצה מלחמת "חרבות ברזל". בשבועיים הראשונים מפרוץ המלחמה חלה ירידה בפעילות המשק ובפעילות החברה, אך זו התמתנה לאחר מכן והיקף הפעילות החל לעלות. נוכח אי הוודאות הקיימת באשר לתקופת הימשכותה של המלחמה, החברה אינה יכולה בעת הזו לצפות את מלוא או חלקה של השפעות והשלכותיה על פעילותה".
"לצד זאת, קרסו מוטורס הינה חברה שמרנית בעלת איתנות פיננסית, ומאפיינים אלו מהווים משענת יציבה לפעילותה גם בימים מאתגרים אלו. ליבנו עם משפחות הנפגעים, אנו מייחלים לחזרתם המהירה של החטופים ומחזקים את כוחות הביטחון הפועלים ימים כלילות למען בטחון המדינה".
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה