נדל"ן ותשתיות

הממשלה אישרה את תכנית הנדל"ן לשנת 2024 בהיקף מיליארדי שקלים

הממשלה אישרה אמש את תכנית הנדל"ן לשנת 2024 בהיקף של 2.5 מיליארד שקל, במסגרתה יוגדל מספר העובדים הזרים, יקוצרו הליכי הבירוקרטיה, יושקעו יותר ממיליארד שקלים במכרזים ועוד
מערכת ice | 
בצלאל סמוטריץ (צילום shutterstock, דובר צהל, פלאש 90/ חיים גולדבאג)
בישיבת הממשלה שהתקיימה אתמול הוצגה תכנית הנדל״ן של ישראל בשקעה של מיליארדי שקלים, התכנית גובשה ע״י משרדי הבינוי והשיכון, האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים, במטרה לשמור על הרציפות התפקודית בענף, לעודד בנייה באזורי עדיפות לאומית ומתוך הבנה כי תחום הנדל״ן הינו גורם משמעותי בכלכלת ישראל ויש להשקיע בו משאבים רבים למען אזרחים המדינה.
העמקת סבסוד הפיתוח במטרה להגדיל את הצלחת שיווקי המקרקעין באזורי פריפריה, באמצעות הפחתת עלויות הפיתוח במכרז כך שדירת ארבעה חדרים (100 מ"ר) במכרזי מחיר מטרה באזורי עדיפות לאומית לא יעלו על 800,000 ש"ח לדירה. מעל 20% מיח"ד שישווקו בהנחה על פי התכנית יוקצו למשרתי מילואים. בנושא יושקעו 1.1 מיליארד שקלים.
סבסוד עלויות הפיתוח ברשויות מקומית בסך של עד כ 50,000 ש"ח ליחידות דיור, בכפוף לכך שצפי השיווקיים המצטבר באותה רשות, בשלוש השנים הקרובות יעמוד על לפחות 1,500 יח"ד. בנוסף, יינתן סבסוד עלויות הפיתוח באתרים; בהם שיעור השיפוע של הקרקע המפותחת עולה על 20%, מאחר ומכרזים אלו מתאפיינים בעלויות פיתוח גבוהות מהממוצע וכן באתרים ששיווקם נכשל במהלך 2023 או 2024.
 
בכדי להיענות למצוקת ענף הנדל"ן בטווח הקצר, נדרשים פתרונות ייבוא מגוונים להבטחת הגעתם לישראל של כמות עובדים זרים  לצורכי הענף בהקדם. תוגדל מכסת העובדים הזרים שניתן להעסיק בישראל, ל- 65,000 עובדים. בנוסף, יפורסם קול קורא במטרה להרחיב את היקף חברות הביצוע הזרות שעובדות בענף הבנייה למגורים בישראל ומכסת העובדים תגדל ב10,000 עובדים נוספים.
כמו כן, בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה יקודם נוהל לפיו יצומצמו שעות המינימום הנדרשות במשכורת לעובד זר, על מנת שגם קבלנים בינוניים וקטנים יוכלו  להעסיק עובדים זרים להשלמת כוח האדם החסר להמשך עבודה. בנוסף על פי התכנית, הממשלה תפעל להרחבת שעות העבודה באתרי הבנייה.
מתן מענקים בהיקף של כ-19 מיליון שקלים, להקמת מפעלי ייצור לשיטות בנייה מתועשות מתקדמות בדגש על בנייה מודולרית. בנוסף יוקצה מענק הוצאות פיתוח קרקע בהתאם לתקנות ולנהליו, לשני מפעלים בתחום הבנייה המתקדמת בדגש על בנייה מודולרית שיוגדרו.
במקביל למאמץ לייבוא עובדים זרים,  הממשלה מאמינה כי יש להמשיך ולעודד אוכלוסיות מקומיות להצטרף לענף הבנייה, ולכן תקודם תכנית מענקים לעידוד תעסוקה בענף בהשקעה של 60 מיליון שקלים
התכנית מבקשת לתקן את חוק התכנית הכלכלית (התשפ"ג - 2023) ואת חוק התכנון והבנייה (התשכ"ב - 1965), כך שתכניות מגורים גדולות,  הכוללות 80 יחידות דיור ומעלה, ומיזמי תשתית חיוניים, יוכלו להגיש בקשה להיתר או להרשאה לרשות הרישוי הארצית או לחלופין לות"ל ללא צורך בזמן ההמתנה הקבוע כיום בחוק.
על פי התכנית בתוך 45 יום הממשלה תגבש מנגנון למתן ערבות מדינה לפרויקטי בינוי דירות למגורים בבנייה רוויה (בהיקף העולה על 50 יחידות דיור לפרויקט). המנגנון יכלול מתן ערבות מדינה לגורמים המממנים פרויקטים בשוק הנדל"ן על חלק ממרכיב המכירה המוקדמת, בשלב הקודם להתחלת הבנייה (Pre-Sale). הדרישה להעמדת הערבות תתמקד בהפחתת אחוז המכירה המוקדמת הנדרשת על ידי הגורם המממן, זאת באמצעות מתן ערבות מדינה בגובה הגידול בסיכון האשראי אשר נובע מהפחתת שיעור המכירה המוקדמת הנדרשת. הערבות תמומש במקרה בו הפרויקט מגיע לחדלות פירעון.
במטרה לקדם אישור היתרי בנייה להתחדשות עירונית ב 2024-2025 יוארך המנגנון שנקבע לתמרוץ היתרים, באמצעות פרסום קול קורא חדש עבור שנים אלו, לפיו יתוגמלו רשויות מקומיות במענק חד פעמי לפיתוח העירוני המשרת את הליך ההתחדשות העירונית.
תקבע הוראת שעה, שתאפשר ליזמים במכרזי קרקע לדחות את ביצוע התשלומים על הקרקע עד ליום 30 ביוני 2024 במקום 90 ימים כיום. בנוסף, בנושא הוצאות הפיתוח, מלוא התשלום יועבר לרמ"י עד ל-90 יום ממועד סגירת המכרז, פרט למקרים חריגים.
ביטול בהדרגתיות  של הפטור הלינארי הקיים ביחס לדירות שנרכשו לפני שנת 2014. המנגנון החדש יהיה העלאה הדרגתית של 5% בכל שנה, החל משנת 2026 עד לשיעור המס החל על השבח הריאלי בשיעור של 25% או בשיעור מס במכירת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מזכה כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, לפי העניין.
חתימה על הסכמי גג עם רשויות מקומיות בהן פוטנציאל משמעותי להגדלת כמות השיווקים, וקידום של השקעה תקציבית המותאמת לצרכים היחודיים לפיתוח העירוני ברשות, המיועדים לתת מענה משלים ולעודד בצורה משמעותית את השיווקים של יחידות הדיור למגורים.
התחדשות עירונית הינה פתרון בעל יתרונות רבים, שכן היא תורמת להתחדשות השכונות הוותיקות, לחיזוק העירוניות תוך שיפור משמעותי בחיי התושבים, לצד תוספת מרחבים מוגנים דירתיים. לכן, תקודם החלטת הממשלה 852, "תכנית לחיזוק העיר אשקלון ותיקון החלטת ממשלה", לערים נוספות, יוקצו משאבים תקציביים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, שיהווה חלף למחויבות בהסכם הגג שנחתם עם העירייה להקצאת קרקע משלימה, לצורך סבסוד מיזמי התחדשות עירונית חסרי כדאיות כלכלית.
לצורך קידום שוק השכירות המוסדי בישראל מציעה התכנית לקדפ מסלול נוסף לחבות במע"מ לפרויקטים הנבנים לשכירות ארוכת טווח. במסגרת זו, יהיה באפשרות היזמים בתחום לקזז מע"מ תשומות בשלב הבנייה ולדחות את חבות המע"מ למועד מכירת הדירות או תום תקופת השימוש בנכס לצרכי שכירות ארוכת טווח, וזאת בהתאם לשווי במועד זה.
חוק מיסוי מקרקעין יתוקן כהוראת קבע לפיו הסדר המס לעניין מס רכישה החל כיום בהתייחס לדירה שאינה דירה יחידה, יחול כהוראת קבע. 
בנוסף, תוגדל ההטבה במס רכישה לה זכאים יזמים אשר פועלים בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים הנבנים בפריפריה, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, כך ששיעור המס האפקטיבי אשר צפוי לחול עליהם יופחת בשיעור של 2% נוספים.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "לצד צעדי ההתכנסות שהכנסנו בתקציב 2024, החלטנו על שלושה נושאים להם נגדיל את התקציב: דיור, הייטק ותעסוקת חרדים. תכנית הדיור 2024 נוגעת בתכליות בסיסיות וחשובות - התכלית הכלכלית היא להאיץ את שוק הנדל״ן, התכלית הלאומית - ציונית היא יהוד הנגב והגליל והתכלית החברתית נוגעת לכך שמדובר בתכנית שתביא לדיור בר השגה באזורים נרחבים מאד בפריפריה, תוך דגש לעדיפות משמעותית למשרתי מילואים"
"אנחנו שמים דגש על משרתי המילואים כי הם אלו שעזבו הכל ונלחמים בשם ועבור כולנו. הם נמצאים בראש סדרי העדיפויות ואני גאה להוביל את התפיסה הזו. מחזקים את ענף הבניה ואת הכלכלה הישראלית, מחזקים את משרתי המילואים, מחזקים את אזרחי ישראל. מדינת ישראל תמשיך לצמוח ולשגשג."
 
שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף מסר: "התכנית שגיבשנו היא נקודת מפנה מכרעת עבור ענף הנדל"ן ועתיד הדיור בישראל. היא פורצת דרך בפתרונות יצירתיים וחדשניים הן בהיבטי כוח האדם, הטכנולוגיה והרגולציה והן במישור הכלכלי-עסקי. אני רואה בה שלב משמעותי במימוש ההבנה כי תחום הנדל"ן הוא מרכזי וחשוב בכלכלה הישראלית אשר ראוי להשקעה ניכרת למען כלל אזרחי המדינה. זוהי בשורה חדשה, המבטיחה עידן של פריחה וצמיחה מתמדת. אנו נמשיך לפעול במרץ ובנחישות בכדי להבטיח לאזרחנו פתרונות דיור ראויים וברי השגה".
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה