מדדים ומחקרים

קבוצת רימון מרוויחה בענק: צמיחה של 91% בהכנסות החברה

יוסי אלמלם, מייסד ומנכ"ל קבוצת רימון: "תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה משקפות המשך תנופת פעילות עם המשך גידול משמעותי בהכנסות החברה"
מערכת ice | 
יוסי אלמלם (צילום דוד מוסקוביץ, shutterstock)
קבוצת התשתיות רימון, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2023.
עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2023:
ההכנסות של קבוצת רימון ברבעון השני 2023 צמחו בכ-91% לכ-180.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-94.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי של הקבוצה בתקופה עלה בכ-3.4% לכ-28.9 מיליון שקל (כ-16% מההכנסות), בהשוואה לכ-27.9 מיליון שקל (כ-29.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
חלוקה למגזרי הפעילות:
- ביצוע תשתיות ישראל: ההכנסות צמחו בכ-109% לכ-137.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-65.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מפעילות חברות שאוחדו לראשונה במחצית השנייה של 2022 ומהמשך ביצוע פרויקטים רחבי היקף בתחום תשתיות המים הזורמות. הרווח הגולמי של מגזר זה הסתכם לכ-16.8 מיליון שקל (כ-12% מההכנסות), לעומת כ-18.4 מיליון שקל (כ-28% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע משינוי בתמהיל הפרויקטים ואישור עבודות נוספות חריגות בפרויקטים השונים בתקופה המקבילה אשתקד.
- יזמות אנרגיה: ההכנסות ברבעון עלו בכ-50.5% לכ-34.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מביצוע פרויקטי הקמה בתחום וכן מפעילות חברה שתוצאותיה אוחדו לראשונה בשנת 2023. הרווח הגולמי זינק לכ-7.1 מיליון שקל (כ-20% מההכנסות), לעומת כ-2.5 מיליון שקל (כ-11% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהתייעלות בפרויקטים שונים בתחום האנרגיה.
- יזמות מים: ההכנסות הסתכמו לכ-17.4 מיליון שקל, לעומת כ-21.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נובעת מקיטון בפרויקטי TK ומהתארכות עונת הגשמים בתקופה. הרווח הגולמי הסתכם לכ-5.6 מיליון שקל (כ-32% מההכנסות), לעומת כ-7.6 מיליון שקל (כ-35% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נובעת מירידה בהיקף ההכנסות, ללא שינוי מהותי בשיעור הרווחיות.
- ביצוע תשתיות חו"ל: ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-5.3 מיליון שקל, לעומת כ-7.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הרבעון תואמות את אבני הדרך. הרווח הגולמי הסתכם לכ-2.4 מיליון שקל (כ-44% מההכנסות), לעומת רווח של כ-2.9 מיליון שקל (כ-37% מההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי של הקבוצה הסתכם לכ-19.6 מיליון שקל, לעומת כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מקיטון בחלק החברה בתוצאות השקעות המטופלות לפי שווי השווי המאזני וכן גידול קל בהוצאות התפעול לאור איחוד חברות שנרכשו. החברה רשמה ברבעון השני לשנת 2023 רווח נקי של כ-14 מיליון שקל, לעומת כ-16.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2023:
ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2023 הוכפלו לכ-344.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-169.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתקופה הסתכם לכ-54.5 מיליון שקל, עלייה של כ-42.9% לעומת כ-38.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי בתקופה עלה בכ-37.2% לכ-34.1 מיליון שקל, לעומת כ-24.8 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA במחצית צמח בכ-49.8% לכ-53.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-35.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2022. החברה רשמה עלייה של כ-42.7% ברווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2023 לכ-25 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
עיקרי המאזן:
יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר ליום 30.6.2023 עומדת על כ-241.9 מיליון שקל. סך ההון העצמי נכון ל-30.6.2023 עמד על כ-478.8 מיליון שקל (כ-476.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). צבר ההזמנות של רימון ל-30.6.2023 הסתכם לכ-2 מיליארד שקל.
אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה
- באוגוסט 2023 התקשרה יורוהינקה צ'ילה, חברה בשליטת רימון, בהסכם עם חברה פרטית בצ'ילה, המשמשת כקבלן ראשי בפרויקט לתכנון והקמה של מתקן התפלה במסגרתו תשמש יורוהינקה צ'ילה כקבלן ביצוע לצורך ביצוע קידוחים אופקיים בים להקמת מנהרות כניסה ויציאה עבור מתקן ההתפלה תמורת כ-19 מיליון דולר בתוספת מע"מ שתשולם בהתאם לעמידה באבני דרך. משך הפרויקט צפוי לכ-14 חודשים ממועד תשלום מקדמה ליורוהינקה צ'ילה. בנוסף, במסגרת ההסכם יתכן ויבוצעו עבודות נוספות בתמורה לסך של כ-7.6 מיליון דולר בתוספת מע"מ לביצוע דחיקה נוספת ביבשה.
- בחודש יולי 2023 הושלמה עסקה של רימון עם Group S.L.U Terratest לרכישת מלוא (100%) מניותיה של חברת Europea De Hincas Teledirigidas, S.A הספרדית וכלל פעילות הדחיקה, על נכסיה הרלוונטיים של Terratest שנחתמה במרץ 2023. התמורה בעסקה בפועל עומדת על כ-30.8 מיליון אירו אחרי ביצוע התאמות, מתוכם 25.8 מיליון שקל ישולמו למוכרת במעמד השלמת העסקה, וסך של 5 מיליון יורו מהתמורה יוותר בידי החברה למשך 4 שנים (תמורה נדחית).
- בחודש יוני 2023 התקשרה החברה באמצעות חברת בת בבעלות מלאה אופק – אתרים 10 בע"מ, בהסכם לפיו תשמש קבלן ביצוע לצורך פרויקט עבודות קידוחים אופקיים בשיטת הדחיקה ביבשה ובים במסגרת הקמת מתקן התפלה גליל מערבי תמורת כ-140 מיליון שקל שתשולם בהתאם לעמידה באבני דרך. משך ביצוע הפרויקט יהיה כשלוש שנים שמניינם יחל במועד קבלת צו התחלת עבודה. ההסכם נחתם עם שותפות SMS IDE WESTERN GALILEE, שהינה קבלן ה-EPC להקמת מתקן התפלה גליל מערבי.
- במאי 2023 עדכנה החברה על התקשרות בהסכם לפיו תשמש כקבלן המבצע של עבודות פיתוח במערכת מים, ביוב ותיעול עבור מזמין בעיר ת"א וזאת תמורת כ-44 מיליון שקל.
- ביולי 2022 השלימה החברה את רכישת השליטה (67%) בחברה מר-טר, חברה קבלנית לעבודות ימיות ופיתוח, לפי שווי מוערך של כ- 43 מיליון שקל. יתרת המניות נשארה בידי המוכרת, חברת White Knight Services S.A. חברת מר-טר הפעילה בישראל הינה בעלת ניסיון של למעלה מ-40 שנה בביצוע עבודות במרחב הימי ובמרחב הסמוך לו.
 
יוסי אלמלם, מייסד ומנכ"ל קבוצת רימון: "תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה משקפות המשך תנופת פעילות עם המשך גידול משמעותי בהכנסות החברה. בשנים האחרונות הובלנו מהלכים לביצוע קפיצת מדרגה משמעותית בפעילות החברה, כשבחודש יולי השלמנו את רכישת חברת EUROHINCA הספרדית. רכישה זו מצטרפת לרכישת חברת מר-טר לפני כשנה, שתי רכישות המאפשרות לספק הצעת ערך רחבה ומשודרגת יותר ללקוחותינו, וכן להיכנס לפרויקטים במנעד רחב יותר של יכולות ולהתרחב לשווקים גאוגרפיים חדשים. בין היתר, בימים האחרונים דיווחנו על הסכם לביצוע עבודות דחיקה בפרויקט להקמת מתקן התפלה בצ'ילה בהיקף של כ-19 מיליון דולר וכן לאחרונה עדכנו על הסכם לביצוע עבודות דחיקה בפרויקט להקמת מתקן ההתפלה גליל מערבי בהיקף של כ-140 מיליון שקל".
עוד הוא הוסיף: "צבר העבודות של החברה הגיע לכ-2 מיליארד שקל ואנו סבורים שלמרות סביבת מאקרו מאתגרת, נמשיך לראות גידול בתחום של פרויקטי תשתית בישראל, ואנו ערוכים להרחבת פעילותינו בהקשר זה, לצד הרחבת פעילותינו בחו"ל. הרחבת הפעילות מצריכה מאיתנו התאמות ניהוליות למיקסום הסינרגיה בין הפעילויות השונות של החברה ובחברות שבבעלותנו ואנו פועלים באינטנסיביות במישור זה ולטובת המשך צמיחת החברה ולהשאת ערך למשקיעים".
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה