השוק

או.פי.סי אנרגיה בצמיחה: הכנסות של 638 מיליון שקל ברבעון

חברת האנרגיה פותחת את שנת 2024 עם צמיחה של כ-25% ב-EBITDA המתואם לכ-345 מיליון שקל. המנכ"ל גיורא אלמוגי עדכן על מזכר הבנות עם אינטל להקמת תחנת כוח בהספק של עד 650 מגה וואט
מערכת ice | 
גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה (צילום באדיבות או.פי.סי אנרגיה, shutterstock)
חברת או.פי.סי אנרגיה דיווחה היום (שלישי) על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2024, המשקפים צמיחה של כ-25% ב-EBITDA המתואם לכ-345 מיליון שקל.
ההכנסות ברבעון גדלו בכ-22.9% לכ-638 מיליון שקל, בהשוואה לכ-519 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בישראל ההכנסות גדלו בכ-14.7% לכ-532 מיליון שקל, לעומת כ-464 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 
הגידול נובע בעיקר מהפעלתה המסחרית של תחנת צומת בתום הרבעון השני של שנת 2023, ומאיחוד של תחנת גת החל מהרבעון השני של שנת 2023. הגידול קוזז מירידה מתונה בתעריף הייצור ומירידה בצריכת הלקוחות. בארה"ב ההכנסות גדלו בכ-92.7% לכ-106 מיליון שקל, לעומת כ-55 מיליון שקל, בעיקר בעקבות איחוד לראשונה והפעלה מסחרית של הפרויקטים Mountain wind ו-Maple Hill החל מהרבעון השני והרביעי של 2023 בהתאמה, וכן מגידול בהכנסות בהיקף השירותים שניתנו לפרויקטים.
ה-EBITDA המתואם של החברה ברבעון גדל בכ-25.5% לכ-345 מיליון שקל, לעומת כ-275 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתוך סכום זה:
• בישראל, ה-EBITDA צמח ברבעון בכ-44% לכ-170 מיליון שקל לעומת כ-118 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של תחנת גת, מהפעלתה המסחרית של תחנת צומת, מגידול במרווח האנרגיה, בין היתר בשל כניסת הסכמי אנרג'יאן לתוקף מתום הרבעון הראשון של 2023. כמו כן, במהלך הרבעון הראשון של 2024 התקבל פיצוי מקבלן ההקמה של תחנת הכוח צומת בגין אבדן רווחים בשל עיכוב במועד ההפעלה המסחרית ובמהלך הרבעון הראשון של 2023 הוכר פיצוי מאנרג'יאן.
• בארה"ב ה-EBITDA גדל ברבעון בכ-8.5% לכ-178 מיליון שקל, בהשוואה לכ-164 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מפעילות האנרגיות המתחדשות בארה"ב, בעיקר בשל האיחוד לראשונה וההפעלה המסחרית של הפרויקטים Mountain wind ו-Maple Hill ברבעון השני והרביעי של 2023, בהתאמה. לצד זאת, פעילות ה-Energy Transition שמרה ברבעון על יציבות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח מפעולות רגילות ברבעון קטן בכ-12.7% לכ-103 מיליון שקל, לעומת כ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מגידול בהוצאות אחרות נטו, בשל הפסד מירידת ערך מוניטין בג'ינרג'י בסך של כ-25 מיליון שקל ומירידת ערך בסך של כ-31 מיליון שקל בגין חדרה 2 על רקע החלטת הממשלה לבטל את התוכנית.
ה-FFO ברבעון עלה בכ-33% לכ-262 מיליון שקל, לעומת כ-197 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו כ-209 מיליון שקל בישראל, וכ-90 מיליון שקל בארה"ב. הגידול ב-FFO נובע בעיקר מהצמיחה בפעילות בישראל, כאמור.
החברה רשמה ברבעון הראשון לשנת 2024 רווח נקי של כ-15 מיליון שקל לעומת כ-79 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2023. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול בהוצאות אחרות נטו, בשל הפסד מירידת ערך מוניטין בג'ינרג'י ומירידת ערך בגין חדרה 2.
הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2024 לכ-26 מיליון שקל, לעומת כ-103 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-31.3.2024 עלה לכ-3.89 מיליארד שקל, לעומת כ-3.85 מיליארד שקל בסוף שנת 2023.
אירועים אחרונים:
במאי 2024 חברה בת של קבוצת CPV התקשרה בהסכם השקעת Equity Tax מחייב עם שותף מס לטובת פרויקט Stagecoach, בהיקף של כ-52 מיליון דולר, זאת לאחר שהפרויקט הגיע להפעלה מסחרית ברבעון השני של 2024. על פי הסכם ההשקעה, השקעת שותף המס בפרויקט הועמדה בחלקה (כ-43 מיליון דולר) והיתרה (כ-9 מיליון דולר) תועמד בהמשך כתלות בייצור של הפרויקט, על פני תקופה של 10 שנים.
באפריל 2024 חברת הבת CPV חתמה על מזכר עקרונות בלתי מחייב עם קרן השקעות אמריקאית הפועלת בתחום התשתיות, לפיו הקרן תשקיע 300 מיליון דולר בפעילות האנרגיה המתחדשת של CPV, שמהותה הפעלה, הקמה ופיתוח של פרויקטים באנרגיה מתחדשת בארה"ב. בהתאם למזכר העקרונות, הקרן האמריקנית תשקיע את הסכום האמור בתמורה להקצאה של 32.6% מהזכויות הרגילות בפעילות האנרגיה המתחדשת של CPV בארה"ב, בעסקה המשקפת לפעילות שווי של כ-620 מיליון דולר "לפני הכסף".
באפריל 2024 דחתה ממשלת ישראל תכנית להקמת תחנת כוח על קרקע הצמודה לתחנת הכוח בחדרה. זאת לאחר אישור התכנית ע"י הות"ל מחודש מרץ 2024. החברה לומדת את הדברים ובהתאם תשקול נקיטת פעולות בעניין לרבות צעדים משפטיים.
במרץ 2024 עדכנה או.פי.סי אנרגיה כי חברת בת (מוחזקת ב-80% בעקיפין) התקשרה עם אינטל, לקוח קיים של החברה, במזכר הבנות בלתי מחייב לפיו חברת הבת תקים ותתפעל תחנת כוח בהספק של לפחות 450 מגה וואט (להערכת החברה עד 650 מגה וואט), אשר תספק חשמל למתקני אינטל בקרית גת, לרבות הרחבת המתקנים המוקמת בימים אלה, לתקופה של 20 שנים ממועד ההפעלה. החברה מעריכה כי עלות ההקמה נאמדת בטווח של כ-1.3-1.4 מיליון דולר למגה וואט וכי בכפוף להשלמת הליכי הפיתוח והתכנון צפוי הפרויקט להבשיל לשלב ההקמה במהלך שנת 2026.
בפברואר 2024 חברת בת (מוחזקת בעקיפין על ידי החברה ב-80%) התקשרה בהסכם עם חברת פרטנר לצורך מכירת חשמל לצרכני פרטנר שהינם צרכנים ביתיים ועסקים קטנים (SMB). בהתאם להסכם, חברת הבת תספק חשמל ללקוחות פרטנר בכמויות ובתנאים שהוגדרו, אשר יתקשרו עם החברה ופרטנר בהסכם להספקת חשמל. פרטנר תהיה אחראית לקיים ממשקים מול צרכני החשמל ותהא זכאית למלוא התשלומים שתגבה מצרכני החשמל, המספק יהיה אחראי להספקת החשמל וזכאי לתשלום מפרטנר בהתאם לכמות החשמל שיצרכו צרכני החשמל, בהתאם לתעריף הקבוע בהסכם.
גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "בישראל, התקשרנו לאחרונה עם חברת אינטל במזכר הבנות, לפיו נקים בחצר המפעל תחנת כוח בהספק של עד 650 מגה וואט, שתספק חשמל למתקני אינטל בקרית גת לתקופה של 20 שנה. בנוסף, התקשרנו בהסכם עם חברת פרטנר לצורך מכירת חשמל ללקוחות פרטנר. לאחרונה התקבלה החלטה שתאפשר למכור חשמל גם לצרכנים ביתיים ללא מונה חכם, דבר שיגדיל באופן משמעותי את פוטנציאל הלקוחות הביתיים, כך שנוכל באמצעות הסכם זה להמשיך ולהעמיק את גיוון הלקוחות. מבחינה פיננסית, לחברה רמת נזילות גבוהה וגמישות פיננסית המבטיחה את יכולתה לממש את תוכניות הצמיחה לשנים הבאות. נמשיך לבחון שותפויות ועסקאות חדשות, כמו גם פיתוח פרויקטים קיימים, כדי לספק חשמל בארץ ובארה"ב ולייצר ערך למשקיעים".
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה