מדדים ומחקרים

הראל השקעות ברבעון אדיר עם רווח כולל של 271 מיליון שקל

הראל השקעות, מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה, בהם מציגים שיפור מרשים בפעילות החברה שכלל: גידול של 13% בהיקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה, אשר עומד על 412 מיליארד שקל וצמיחה של 7% בפרמיות 
מערכת ice | 
יאיר המבורגר יור קבוצת הראל (צילום גבע טלמור)
הראל השקעות, פרסמה את דוחותיה הכספיים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2023. מן הדוחות עולה המשך שיפור בתחומי פעילות הליבה של החברה, צמיחה רבעונית של כ-7% בפרמיות וגידול בהיקף הנכסים המנוהלים גידול ברווח הכולל לאחר מס: 271 מיליון שקל ברבעון השלישי המשקף תשואה להון של 13%, ו-397 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023, תשואה להון של 6%.
בהינתן תשואה ריאלית אפסית, הגידול ברווח נבע מהמשך מימוש האסטרטגיה של החברה לשיפור רווחיות פעילויות הליבה וכן מעליית ריבית שהביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות היקף הנכסים המנוהלים הסתכם ב-412 מיליארד שקל נכון לסוף חודש ספטמבר, גידול של 13% מתחילת השנה.
 
המשך צמיחה בפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, שהסתכמו ב-10.1 מיליארד שקל, צמיחה של 7% לעומת הרבעון המקביל של שנת 2022 יחס כושר הפירעון הכלכלי של הראל ביטוח נכון לסוף חודש יוני ללא יישום הוראות מעבר עמד על 126%. עודף ההון הסתכם בכ-2.7 מיליארד ש"ח.
מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ועד בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, הגידול המשוער בעלות התביעות בענפי ביטוח חיים נאמד בסך של כ-50 מיליוני שקל לפני מס. לא ניתן בשלב זה להעריך את היקף ההשפעה המלא של המלחמה על החברה ועל תוצאותיה
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לאחר מס עמד על כ-397 מיליון שקל לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-359 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לאחר מס הסתכם בכ-271 מיליון שקל, המשקף תשואה להון של 13%, לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-249 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022.
בהינתן תשואה ריאלית אפסית, הגידול ברווח ברבעון ובתקופה נבע ברובו  מהמשך מימוש אסטרטגיית החברה לשיפור רווחיות פעילויות הליבה, וכן מהשפעות ריבית שהביאו לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות.
ברבעון השלישי של שנת 2023, השפעות הריבית הביאו לקיטון בסך של כ-312 מיליון שקל בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים, בביטוח בריאות ובביטוח כללי. זאת, לעומת קיטון בסך של כ-123 מיליון שקל בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי בגין השפעות הריבית, ברבעון המקביל של שנת 2022
נכון לסוף חודש יוני, יחס כושר הפירעון הכלכלי בהראל ביטוח ללא יישום הוראות המעבר עמד על 126%, ועודף ההון הסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל. יחס כושר הפירעון הכלכלי בהתאם להוראות המעבר עמד על 167%, ועודף ההון הסתכם בכ-6.3 מיליארד שקל נכון לאותו מועד
ביטוח בריאות
ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח בריאות הסתכם בכ-88 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-23 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022.
הרווח ברבעון הושפע מהמשך שיפור חיתומי בפוליסות קבוצתיות ובכיסוי תרופות, משיפור בתשואות שהושגו בשוק ההון, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ומקיטון בסך של כ-96 מיליון שקל בהתחייבויות הביטוחיות של ענף סיעוד בעקבות השפעות הריבית. השפעה זו קוזזה בחלקה בשל עלייה בכמות התביעות בכיסויי אמבולטורי.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח בריאות הסתכם בכ-69 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-368 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בתקופה המקבילה אשתקד הושפע מקיטון בהתחייבויות הביטוחיות של ענף סיעוד בסך של כ-764 מיליון שקל עקב עליה של עקום הריבית שתרמה לעליה ברווח הכולל.
הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-4.8 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023, צמיחה של 9.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2023 הפרמיות הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקל, צמיחה של 8.9% לעומת הרבעון המקביל של שנת 2022.
ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכם בכ-160 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-238 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022.
ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים הסתכם בכ-131 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-264 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022. הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים הסתכמו ברבעון בכ-1.5 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל של שנת 2022.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכם בכ-194 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-684 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים הסתכם בכ-109 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-761 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים הסתכמו בתקופה בכ-4.9 מיליארד שקל, ירידה של 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל ירידה בהיקף הפקדות חד פעמיות.
השיפור ברווחיות ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, לעומת התקופות המקבילות אשתקד, נובע בעיקר משיפור בתשואות נוסטרו ריאליות: תשואה אפסית ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, בהשוואה לתשואות נוסטרו ריאליות שליליות בתקופות המקבילות אשתקד. בנוסף, הרווח השנה הושפע מקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-176 מיליון שקל כתוצאה מעדכון שיעור הריבית המשמש בחישוב עתודות גמלה ועתודת אובדן כושר עבודה בתשלום.
ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בתחום הפנסיה והגמל הסתכם בכ-29 מיליון שקל לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022, גידול של כ-12%. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל בקבוצה נכון לסוף חודש ספטמבר האחרון, גדל לכ-144 מיליארד שקל ולכ-62 מיליארד שקל, בהתאמה, לעומת כ-123 מיליארד שקל וכ-54 מיליארד שקל, בהתאמה, נכון לשנה שעברה.
ביטוח כללי
ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי הסתכם בכ-126 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022.
ברבעון השלישי של 2023, נרשם קיטון של כ-40 מיליון שקל בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח הכללי בשל עלייה של עקום הריבית. ברבעון המקביל של שנת 2022, ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי קטנו בכ-123 מיליון שקל בשל עלייה של עקום הריבית.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי הסתכם בכ-227 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-34 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-568%
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, חל שיפור חיתומי בענפי רכב חובה ורכוש בהשוואה לתקופה המקבילה של שנת 2022. בענף רכב חובה נבע השיפור החיתומי בעיקר מטיוב התיק וקיטון בעלות התביעה הממוצעת, ובענף רכב רכוש נבע השיפור החיתומי בעיקר מעליה בפרמיה הממוצעת ומקיטון בהפרשה לפרמיה בחסר (בתקופה המקבילה אשתקד נרשמה הפרשה לפרמיה בחסר).
בתשעת החודשים הראשונים של 2023, העלייה של עקום הריבית והשינויים בעודף שווי הוגן של הנכסים הביאו לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-176 מיליון שקל לעומת קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-433 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השפעת שינויים אלה בענף רכב חובה הסתכמה ב-59 מיליון שקל, נמוכה משמעותית מהשפעה בסך של כ-183 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-3.7 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023, צמיחה של 7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2023 הפרמיות הסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל, צמיחה של 8.2% לעומת הרבעון המקביל של שנת 2022.
הראל פיננסים
ברבעון השלישי של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים הסתכם בכ-21 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022, גידול של כ-17%.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים הסתכם בכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-48 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-21%.
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים" עמד על כ-77 מיליארד ש"ח, לעומת כ-58 מיליארד ש"ח נכון לשנה שעברה, גידול של כ-33%.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה